Komendant Powiatowy Policji

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

mł. insp. Wojciech Turek

___________________________________

Kompetencje:

 1. Planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych komendy

  a) Zespołem Kontroli,

  b) Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia,

  c) Zespołem Administracyjno-Gospopdarczym,

  d) Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

  e) Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo-Informacyjnych,

  f) Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 2. Wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników.
 3. Określa karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy swoim zastępcom, kierownikom podległych komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantom bądź pracownikom wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Wyznacza policjantów lub pracowników do koordynowania pracy w zespołach etatowych.
 5. Wyznacza na czas nieobecności zastępcy komendanta powiatowego Policji, innego zastępcę komendanta powiatowego Policji lub jednego z kierowników komórek organizacyjnych Komendy, do wykonywania zadań zastępcy komendanta powiatowego Policji.
 6. Może upoważniać swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Komendy lub innych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu.
 7. Może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek organizacyjnych Komendy w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek organizacyjnych Policji, z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów lub pracowników  odpowiedzialnych za planowanie i koordynację czynności w powołanych zespołach.
 8. Uprawniony jest do podejmowania decyzji oraz wydawania poleceń, instrukcji lub wytycznych w zakresie właściwości funkcjonalnej Komendy.
 9. Wydaje akty normatywne na podstawie delegacji lub odpowiedniej ogólnej normy kompetencyjnej zawartej w obowiązujących przepisach albo na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego przełożonego.

Metryczka

Data publikacji : 12.05.2009
Data modyfikacji : 25.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry